Hem - R2B Software R2B
IntroduktionUttagMottagningUnderhållAnvändningRedovisningProgramvaror
SupportOm oss
leverera.png

Mottagning av leveranser

Marshal OAIS Ingest är ett generellt mottagningsprogram för att arkivera inkommande leveranser.

Det erbjuder en färdig standardimplementation av en mottagningsprocess för Marshal OAIS samtidigt som det är konfigurerbart för att motsvara de specifika krav som finns i en viss process. Här ingår funktioner för att:

 • validera aktuella leveranser och paket.
 • köra filkonverterare för valda format.
 • arkivlägga levererade filer.
 • uppdatera/byta ut arkiverade filer.
 • registrera och förteckna filer i arkivet.
 • indexera filer i valda delar av arkivet.

I korthet tar programmet levererade, blivande, arkivobjekt (SIP, Submission Information Package) som indata. Dessa bearbetas och används för att skapa, eller uppdatera, motsvarande objekt (AIP, Archival Information Package) i det elektroniska arkivet.


image001.png


Ingest-applikationen körs normalt inte som självständigt program utan som del i ett större program eller skript (kommandoskript). Ett sådant skript kan, förutom att köra ingest-applikationen, även innehålla funktionalitet för för- och efterbehandling av leveransen. En typisk förbehandling kan syfta till att verifiera leveransen i sin helhet innan mottagningsprocessen påbörjas, t.ex. genom att virusskanna den.

Programmet betraktar en katalog (mapp) i filsystemet som en SIP under förutsättning att en av filerna i katalogen är en XML-fil med samma namn som katalogen själv, d.v.s. katalognamn.xml. Filen antas beskriva och vara sammanhållande för det verksamhetsobjekt katalogen motsvarar. Mottagningsprocessen, med angivna inställningar, tillämpas på varje sådan katalog. Om något går fel loggas detta varefter programmet fortsätter med nästa SIP.

Första steget är att köra en valfri förbehandling. I detta läge kan kod (skript eller program) köras för att ta bort eller lägga till filer liksom för att ändra på själva innehållet i filerna. Förbehandlingen kan också syfta till att verifiera den enskilda SIP-en.

Nästa steg, konvertera SIP, är ett inbyggt steg där SIP-en kan utökas med arkivbeständiga, stämplade, kopior. Här tillämpas inställningar som avgör:

 • för vilka filer i SIP-en konvertering till arkivbeständig format ska ske.
 • vilken information ur SIP-ens XML-fil som ska utgöra stämpel.
 • hur XML-filen ska uppdateras för att koppla beständig kopia till original.

Efter framställning av filer på arkivbeständigt format påbörjas, om SIP-en fortfatande är giltig, själva arkiveringen. Detta inleds med att programmet letar efter motsvarande AIP i arkivet. Programmet anser att AIP-en finns om det finns en katalog med samma namn som SIP-katalogen på den plats i arkivet där SIP-en ska arkiveras.

Om det inte finns någon AIP så skapas den genom att SIP-en, d.v.s. katalog och innhåll, kopieras från leveransstrukturen till den angivna platsen i arkivet.

Om det finns en befintlig AIP så uppdateras den enligt inställda kriterier. Följande inställningar är möjliga:

 • Aldrig. En befintlig AIP lämnas alltid orörd, d.v.s. SIP-en ignoreras.
 • Ändrade filer ändras. De filer i SIP-en som är nya, eller har annan checksumma än i AIP-en, arkiveras och de filer i AIP-en som inte finns i SIP-en tas bort ur arkivet.
 • Ändrad version. Om data ur SIP-ens XML-fil anger att verksamhetsobjektets version är en annan än den arkiverade byts AIP-en ut i sin helhet. Detta kräver att inställningarna anger hur version/tidsstämpel ska hämtas ur XML-filen.
 • Alltid. AIP-en byts, villkorslöst, ut mot SIP-en.

För att programmet ska ändra (ta bort, uppdatera) en fil i arkivet måste, utöver att inställda kriterier ska vara uppfyllda, filen vara under arkivets kontroll. Detta innebär att den måste vara registrerad i arkivdatabasen, med rätt checksumma, och vara kopplad till rätt källsystem och, om angivet, höra till det verksamhetsobjekt som anges i SIP-en.

Efter att AIP-en skapats, eller ändrats, registreras samtliga filer i arkivdatabasen. Registreringen omfattar filens sökväg (URI), checksumma (MD5), datum för mottagande samt information om källsystem och, eventuellt, verksamhetsobjektets identitet och version. Om en fil tas bort ur arkivet registreras även detta i arkivdatabasen genom att den markeras som borttagen.

Mottagningsprogrammet ger även stöd för att upprätta och underhålla verksamhetsspecifika index över arkiverat innehåll. Detta innebär att nya AIP-ar behöver indexeras och ändrade AIP-ar omindexeras. Indexeringen sker genom att köra en Marshal-import, eller genom att köra ett extern program/skript, för att plocka ut data ur AIP-ens XML-fil och placera den i en databas.

Oavsett om någon ändring skett i arkivet eller inte så finns möjlighet att köra en extern rutin för efterbehandling av AIP-en.

Det sista steget i mottagningsprocessen är att SIP-katalogen tas bort. Detta sker dock endast om processen skett utan missöde, d.v.s. de SIP-ar som inte kan arkiveras lämnas kvar i leveransstrukturen. Det är även möjligt att ange i inställningarna för mottagningsprocessen att SIP-arna inte ska tas bort. Något som kan vara lämpligt om man har för avsikt att köra en rutin för efterbehandling av leveransen i dess helthet.


Inställningar

För att Mottagningsprogrammet ska köra mottagningsprocessen krävs en fil med inställningar som styr detaljerna i processen.

Den aktuella filen är en XML-fil som kan skapas och underhållas från mottagningsprogrammet självt. För att göra detta startas programmet från datorns startmeny (RISE To Bloome Software | Marshal.OAIS | SIP Mottagningsklient).

I exemplet nedan har inställningsfilen W:\Arkivet\Arkiv_cnf\Ingest\diarium.xml öppnats för eventuell ändring.

image002.png


Nedan gås inställningarna igenom per kategori.

Under Archive finns inställningar för kopplingen till och hanteringen av arkivet.

Connection string

Uppkopplingsinformation för arkivdatabasen

Root URI

URI under vilken levererade SIP-ar ska placeras. Stödfunktion för att skapa/välja URI nås genom att klicka till höger i fältet.

image003.png

Update policy

Här anges när/om befintligt arkivinnehåll ska uppdateras:

 • Never, uppdatera aldrig.
 • Always, uppdatera alltid.
 • MD5, uppdatera vid ändrad checksumma.
 • Stamp, uppdatera vid ändrad version av verksamhetsobjektet.

Under Convert finns inställningar för framställning av arkivbeständiga kopior av filer.

Application

Anger sökvägen till det skript eller program som genomför själva konverteringen, t.ex. Marshal.OAIS.PDFA. En filväljare är tillgänglig genom att klicka till höger i fältet.

Skriptet/programmet måste acceptera tre kommandoradsargument för att kunna användas

 1. Originalfilens sökväg.
 2. Kopians sökväg, d.v.s. den fil som ska skapas.
 3. Strängen som ska stämplas på kopian.

Stamp

Här anges en formatsträng för den stämpel som placeras på kopian. Om fältet lämnas tomt sker ingen stämpling. Formatsträngen kan koppla till värden i SIP-ens XML-fil genom särskild symboler:

{0} Källsystem (se Source System)

{1} Verksamhetsobjektets ID (se Source Identifier Xpath)

{2} Verksamhetsobjektets version (se Source Stamp Xpath)

{3} Dagens datum

File types

En kommaseparerad lista av filtyper som ska konverteras.

Output extension

Filtyp för framställda kopior.

Original XPath

Ett s.k. Xpath-uttryck för att hämta det XML-element i SIP-ens XML-fil som hänvisar till den fil som ska konverteras. Kan lämnas tomt om XML-filen inte innehåller sådan hänvisning.

Copy element

Detta element skrivs in, i anslutning till det element som hämtats med Original Xpath, för att hänvisa till kopian.


Under Export finns inställningar för hantering av själva exporten/leveransen

Root directory

Toppkatalog för de SIP-arna som ska ta emot. Används endast när programmet körs interaktivt. Vid batchkörning passas istället toppkatalogen som kommandoradsargument.

Delete export

Flagga som avgör om exporten ska tas bort efter mottagning. Notera, om flaggan är satt, och mottagningen sker utan fel/avvikelser, så tas ”Root directory” inklusive allt innehåll bort.


Under Indexing finns de inställningar som styr indexeringen av arkivobjekten.

Enabled

Indexering sker endast om denna flagga är satt (true).

Application

Program/skript som ska användas för indexering.  Två fall finns.

Om indexering är påslagen (enabled) och Application ej har angivits så sker indexering med de importskript som finns i den Marshalmodell som använts för export. För att detta ska fungera måste exporten (Root directory) innehålla ett exportindex som inkluderar Marshalmodelle.

Om indexering är påslagen och Application har angivits så används det utpekade skriptet/programmet för att indexera arkivobjektet. Angivet  skript måste acceptera en URI (absolut URI) till den fil som ska indexeras som sitt första argument.


Under Processing anges de rutiner som ska köras för för- och efterbehandling.

Before ingest

Skript/program som ska köras innan en SIP hanteras, se ”Förbehandla SIP” i flödesschemat. Programmet/skriptet får SIP-ens URI som kommandoradsargument.

After ingest

Skript/program som ska köras efter att en SIP hanterats, se ”Efterbehandla AIP” i flödesschemat. Programmet/skriptet får AIP-ens URI som kommandoradsargument.


Under Settings visas den inställningsfil som för närvarande är öppen. Klicka till höger i fältet för att få upp en filväljare och välja fil.

Under Source görs inställningar för att hämta data ur SIP-ens XML-fil. Det hämtade datat används vid registrering i arkivdatabasen och kan dessutom användas för stämpling av kopior och för att styra uppdatering av arkivet.

System

Detta är en konstant som identifierar det källsystem informationen härrör från. Måste anges!

Identifier XPath

Ett s.k. Xpath-uttryck för att hämta det värde som identifierar verksamhetsobjektet. Kan lämnas tomt.

Stamp XPath

Ett s.k. Xpath-uttryck för att hämta det värde som anger verksamhetsobjektets version. Kan lämnas tomt.


Användning

Mottagningsprogrammet kan antingen köras manuellt, som en klientapplikation, eller som en del i schemalagd process på en server.


Schemalagd mottagning

Mottagningsapplikationen är implementerad så att den direkt kan användas som en post-processor för information hämtad med Marshal Archiver. Den kan också köras från kommandoprompt, kommandoskript eller via Windows Task Scheduler.

Vid schemalagd exekvering förväntar sig programmet nedanstående kommandoradsargument. Dessa motsvarar argumenten för Marshal Archiver post-processor.

Används ej

Toppkatalog (Root directory)

Katalogen innehållande de SIP-ar som ska processas.

Används  ej

Används ej

Används ej

Sökväg till inställningsfil

Fil innehållande de inställningar som styr mottagningsprocessen, se ”Inställningar”.


Eftersom flera av argumenten i dagsläget inte används kan det vara lämpligt att att paketera programmet i en skriptfil om det ska köras på annat sätt än via Marshal Archiver. En sådan skriptfil ger även möjlighet att köra preprocessning av leveransen i dess helhet innan mottagningsprocessen påbörjas.


Manuell mottagning

Vid manuell mottagning startas programmet varfter en inställningsfil öppnas, se ”Inställningar”. Därefter anges katalogen för den SIP, eller toppkatalogen för de SIP-ar, som ska tas emot. Detta sker i fältet Root Directory.

När inställningarna är tillräckliga tänds knappen Run. Tryck på knappen för att påbörja mottagningen. Vad som sker visas löpande i fönstrets loggfält. Under mottagningen byter knappen Exit text till Abort. Processen kan när som helst avbrytas genom att trycka på Abort.

I övrigt fungerar programmet precis som vid schemalagd mottagning och eventuella fel anges i loggfilen i den angivna rotkatalogen.


Felsökning

Om mottagningsprocessen misslyckas, helt eller delvis, skapas en loggfil i toppkatalogen (Root directory). Filen namnges efter toppkatalogen, enligt toppkatalog_log.txt, och innehåller tidsstämplade felmeddelanden.

Vid schemalagd exekvering skrivs alla felmeddelanden dessutom till datorns (Diagnostics/Event Viewer/Windows logs/Application) med felkällan Marshal.OAIS.Ingest. Vid manuell exekvering skrivs felen istället ut på skärmen.

© 2011-2016 R2B Software AB. All rights reserved.
Visit our international site Go to our international web site